torsdag 5 mars 2009

Ungdomar,sexualitet, forum & genus

I Computers, informatics, nursuring (jan/feb 2009) utvärderas ett projekt för att öka kommunikationen mellan mammor och tonåringar om sexualitet för att minska sexuellt överförbara sjukdomar, tonårsgraviditeter m m. Eftersom man vetat hur mycket information om moderskap, sexualitet och hälsa som hämtas på nätet och vilken bristande utbildning som ges i U S amerikanska grundskolor i ämnet ville man se om en webbplats CASE communication about sex education kunde komplettera och ibland ersätta den muntliga och skriftliga information som mödrar får till stöd för att kommunicera med sina barn..

Resultatet är att Internet är en bra väg för att sprida information vid sidan av den konventionella agendan. I den södra delen av USA är det endast hälften av skolorna som har sexundervisning och vanligt är att man generellt förespråkar avhållsamhet framför en positiv och aktiv sexualitet. Därmed är alla initiativ som talar öppet om sexualitet välkomna.

Men får man önska en koppling till det forumbaserade tillvägagångssättet? Mödrar som vill tala med sina barn om sexualitet bör väl som huvudprincip vilja diskutera med varandra hur de närmar sig ämnet? Frågan är också om man är öppna för att ungdomar sinsemellan använder nätet till att diskutera sexualitet, en fråga som behandlats och som ömsom beskrivits i frigörande termer för de berörda och ömsom skrämt U S amerikanska föräldrar eftersom man vill välja vilken information och därmed kunskap barnen och ungdomarna skall få. Anledningen till detta är inte att kritisera de offentliga initiativ som tas på den här arenan utan att sporra myndigheter och organisationer att inte halka efter den kommersiella världens användning av webben där kommunikation är självklar. CASE-projektet är nu dock utvärderat men förefaller att ha startats för några år sedan, av den orsaken är det lättare att förstå tillvägagångssättet och målsättningen. Dock skall vi ändå gå vidare och jämföra bra och dåliga exempel på platser för kommunikation. Som Sumi Kim visar i sin artikel Feminist discourse and the hegemonic role of mass media så deltar mainstream media aktivt i att definiera vad feminism är och trots detta saknar vi aktiva offentliga initiativ ifråga om genusaspekter och sexualitet.

Genusperspektivet lyser med sin frånvaro och unga kvinnors behov av stöd i sin sexuella mognad i ett samhälle präglat av sexism behöver genomlysa nätanvändningen. Istället är det, som vi alla vet, mansdominerade bilder av kvinnors sexualitet som genom pornografin dominerar den digitala världens sexuella bilder.

Dock finns många mindre forum, såväl fristående som undergrupper till större kommersiella nätverksplatser där smalare diskussioner av gruppers erfarenheter och samhällets sexualmoral diskuteras. Det är mot dessa vi skall vända blicken och kräva förändringar av umo.se och själva understödja och synliggöra (tillgängliggöra) goda alternativ.


Inga kommentarer: