måndag 28 juli 2008

Folkbibliotek och digitala klyftor

Sommar är en kreativ period för barn som besöker biblioteket. De strosar runt, plockar ut en bok här och där. Stannar vid hyllan med smådjur och länsar den på kaninböcker. Mangahyllan gapar tom och föräldrar som ser hösten framför sig frågar om böcker om att börja skolan.

Den andra delen/typen av informations och kommunikationsresurser som vi kan erbjuda tiger still. Besökarna frågar om inlogg, pinkoder och datorer som hängt sig. Inte ett ord om "innehållet". Men så är lokalen inte heller inredd för att besökare och bibliotekarier skall mötas "vid skärmarna", vilket är märkligt - för i dag syns klasskillnader både i fråga om läsning och IKT-användning. Varför bekymrar vi oss om det ena men inte det andra?

Folkbibliotekens uppdrag harmonierar (än så länge) med den socialdemokratiska välfärdsstatens mål och skall möjliggöra fri och jämlik tillgång till kultur och information för alla samt stärka medborgarnas tillträde till och deltagande i samhälleliga beslutsprocesser. Folkbiblioteken skall även värna demokratiska ideal (ref).

Van Dijk (i Fuchs & Horak) talar om ett klassamhälle i fråga om nätverkssamhället där det finns en elit med nästan 100% tillgång till Internet och god IL. Medelklassen och en del av arbetarklassen har god tillgång men inte lika stor förmåga att utnyttja resurserna. Sedan finns en underklass vars kunskaper och resurser ofta korresponderar ifråga om IL, ekonomi och tillgång till IKT.

När de digitala ojämlikheterna som är en realitet inte bara i globalt perspektiv utan även nationellt möter folkbibliotekens grundtankar och ideologi uppstår många intressanta frågor.

Hur arbetar folkbiblioteken för att överbrygga de digitala klyftorna i vårt samhälle? Hur tänker man kring klass, kön och etnicitet? IKT-användningen, tillgången och kunskapen skiljer sig beroende på dessa olika strukturerande faktorer.

Hur många gånger hör vi att pojkars läsande måste stimuleras och ökas?

Hur ofta hör vi att folkbiblioteken måste agera för att bryta könsstereotypa mönster i IT-användningen?

Bror duktig som jag är sitter jag och filar på ett litet projekt för att arbeta med att överbrygga digitala klyftor här och nu - i det "upptagningsområde" där jag befinner mig. Någon som har tips eller exempel på bibliotek som arbetar så här?

Inga kommentarer: