torsdag 16 juli 2009

Informationsförmedling som reproduktion av västerländska hegemoniska normer

It schould not be the librarians goal to change the deeply ingrained cultural traits of a region or the people who live there, nor schould it be the librarians objective to import a foreign set of cultural norms

Biblioteken liksom andra sektorer präglas av det företräde väst har framför stater som räknas till syd. Detta gäller inom ekonomi såväl som kunskap och lärande relationer. I open access tidskriften Collaborative Librarianship skriver Emy Nelson Decker om hur bibliotekariers arbete med att förebygga HIV/AIDS ofta för med sig att man reproducerar hegemoniska antaganden om västerländska kulturella uttryck och normer som korrekta eller snarare förgivettagna.

Bibliotekariers roll som informationsaktivister i såväl närmiljö som globalt bör fokuseras på användarnas behov. Dock innebär vårt arbete också att anamma grundläggande perspektiv på demokrati och mänskliga rättigheter. Härmed är bibliotekarier både förmedlare av fri information och av normer. Härmed är Deckers artikel mycket intressant som utgångspunkt för en diskussion om postkolonialism och ifrågasättande av gränser för den dominerande västerländska kulturens begreppsbildning och kunskapsstruktur. Deckers text synliggör hur vår yrkesgrupp, liksom andra akademikers, reproducerar förtryckande normer utifrån ett förgivettagande att det finns en självklar, korrekt kulturell kontext att utgå i från. Sådana paternalistiska drag är dock inte bara intressanta i ett globalt perspektiv utan bär lyftas i vår nationella debatt om flerspråkighet och rasism. Med vi & dom- tänkande kommer nyheter om fördelarna med flera modersmål att negligeras medan rasistiska förslag om språktester vinna mark.

Inga kommentarer: