torsdag 23 juli 2009

Formellt lärande och ungas Internetanvändning

Frågor om vinsterna med onlinespel, sociala forum, wikis och bloggar behöver tas på allvar. Vi ser hur unga utvecklas starkt genom egenkonstruerat lärande och i informella utbildningsmiljöer. Ofta hör arbetet med språk, musik eller generella kognitiva förmågor samman med intressen som inte hör till vad unga skulle inkludera i en uppräkning av deras studier. Men de menar generellt att Internetanvändning hjälper dem i deras skolarbete medan föräldrar intar den motsatta positionen: De har svårt att se de utbildningsmässiga vinsterna med nätanvändning (såväl informella som formella).

Jackson et al har undersökt U S amerikanska skolbarn och hur deras skolprestationer påverkas av internetanvändningen; Information technology (IT) Use and children´s Academic Performance. Författarna pekar på statistik som visar att tillgången till Internet ökat mycket i skolmiljön och frågar sig hur t ex läsförståelsen utvecklas. I denna fråga fann man att för svaga läsare var internetmiljön en givande faktor för en utvecklad läsförståelse. Internetanvändningen kunde också sägas stärka de akademiska resultaten på andra områden men var relaterad till individens akademiska prestationsnivå i grunden. Lågpresterande elever blev mer påverkade av nätanvändningen.

Dock korsas resultaten av studien av socioekonomisk tillhörighet, etnisk grupp och genus. Av detta skäl svarade inidividerna olika på medieanvändning och datorspel gav i vissa fall sämre resultat beroende på vilken socioekonomisk grupp man studerade och vilka studieresultat de hade i botten.

Slutsatserna måste ses utifrån varje kontext och bör följas av större studier där man koncentrerar på färre omården och medier. T ex genom att omfattande analysera enbart läsförståelse och Internetanvändning hos en socialgrupp.

Inga kommentarer: