måndag 20 juli 2009

Allmänningarnas utarmning?

Är överbryggandet av digitala klyftor ett hot mot de digitala allmänningarnas funktion? C D Springer tar i Library Philosophy and Practice upp ojämlikheternas utjämnande som en av orsakerna till att Internetanvändningen kan komma att försämras. I hans resonemang kan det först förefalla som att han rakt av jämställer digital publicering med användandet av t ex naturresurser eller andra matriella enheter. Om ingen extern kraft reglerar tillgången så kommer resurser överutnyttjas; användare av digitala allmänningar är inte i sig altruistiska utan kommer att öka sin upp och nedladdning.

Problemet med detta kan förefalla dunkelt men Springer menar att den sammanlagda kvalitén hos nätresurserna minskar och att sökbarheten försämras i och med fler användare. Detta argument är inte nytt och att skribenten väljer ordet "pollution" för att beskriva utbredningen av användargenererat material, överanvändning och brist på samarbete för att ytterliggare knyta beskrivningarna till en skiss liknande miljödiskussioner. Och visst är det många gånger väl tänkt att jämföra Internetbaserade forum med rum, världar eller landskap för att uttrycka de många dimensioner av engagemang och upplevelser som deltagande i t ex sociala medier utgör. Men med liknelser som avfall, farligt nedfall eller utsläpp av miljöfarliga gaser måste följas med en kritisk diskussion kring vad som kan stämplas med dessa liknelser. Talar vi om unga människors egenkonstruerade bloggar eller hemsidor? Våra fotoalbum?

Springer väljer att senare i sin text definiera pollution som spam och virus, dock håller han fast vid devisen att Internetanvändningen genom någon yttre kraft behöver ransoneras och i detta inbegrips även "the vast number of pages left in the commons".

Vad är det då för yttre reglerande kraft som skall till för att skapa de friska digitala allmäningar som författaren efterfrågar? Lösningen heter Information literacy och bidrar med verktyg för att arbeta runt problemen istället för att avskaffa dem.

Springer sammanfattar: "Librarians schould understand that they are not only helping patrons when they teach information literacy, but they are also insuring the health of the digital commons."

Arbete med information literacy är extremt viktigt och kanske gynnar det Internetlandskapet som helhet. Men definitionerna av högt och lågt, nödvändigt och överanvändning bör användas med försiktighet. Meningen med sociala medier och digitala forum i allmänhet är just den demokratiska potential ett stort deltagande ger. Huruvida ens samspel ger många djupare relationer eller publicerade alster bejakas av en blivande publik är underordnat i en sådan diskussion.

Inga kommentarer: