lördag 18 juli 2009

Hjälpsökande nyckeln till bättre informationsåtervinnings-system

Att söka, överblicka och utvärdera digitala resurser är väl undersökt. Xie & Cool menar dock att ett perspektiv av IR- forskningen brister. I artikeln Understanding help seeking within the context of searching digital libraries skriver de att beteendet kring hjälpsökandet under informationsåtervinningsprocessen är dåligt analyserat. Av denna orsak är systemens hjälpfunktioner dåligt utvecklade och svarar inte mot användarnas behov och beteende i interaktion med de digitala resurserna.

De femton olika kategorier av problem som författarna presenterar känns välbekanta; oförmåga att komma igång med ett obekant informationssystem, att utvärdera och förfina sökningar liksom att förstå och kunna välja av det presenterade materialet ("getting started, identifying relevant digital collections, browsing for information, constructing search statements, refining searches, monitoring searches, and evaluating results"). I detta fall är det dock systemens konstruktion som brister. De är inte användarvänliga utan följer en egen logik som saknar just den kunskap författarna presenterar: Hur människor reagerar på olika utfall i interaktionen med informationssamlingen. Dålig sökmotor, ologisk presentation av resultat och undermålig interface mötte användarna i studien och lade grunden till de hjälpsökande- situationer de ofta befann sig i.

Inga kommentarer: