lördag 18 juli 2009

CIPA

Jaeger och Yan har studerat utkomsten av ett antal år med lagstiftningen CIPA, vilken stipulerar att offentliga institutioner skall ha filter installerade för att erbjuda Internetuppkopplade datorer. För många debattörer i USA sågs initiativet med denna och andra lagstiftningar som reglerar informationsåtkomsten som en självklarhet. I skuggan av en mediahype som utnyttjade människors osäkerhet inför "ny" teknologi kunde denna och andra repressiva åtgärder vidtas trots att nämnda skribenter och andra visat hur de juridiska regleringarna hindrat viktig informationsåtkomst och skapat missriktad uppmärksamhet och initiativförmåga inför Internetbaserade möjligheter och utmaningar. Kravet på filtrering var en ny juridisk väg att gå efter att kongressen upptäckt hur svårt det var att reglera själva innehållet. Lagstiftningen COPA föll på just detta: När den utmanades i högre juridiska instanser fann man att formuleringar om nakenhet utan konstnärligt syfte och liknande stred mot den amerikanska konstitutionen.

Jaeger hör till dem som tidigare beskrivit problemen det inneburit för informationsarbetare och unga med lagstiftningarna. Nu har han haft möjlighet att tillsammans med Yan jämföra situationen för skola och bibliotek under inflytandet av CIPA. En kvantitativ slutsats de drar är att skolorna i rask takt påbörjat filtrering av datorerna medan färre bibliotek följer CIPAs krav. En del av de problem författarna pekar på är att de tekniska (uppfattade) lösningarna inte särskiljer olika åldersgrupper eller tar hänsyn till hur användare processar den information de mottar. Internetanvändare behöver också möta det landskap, den kultur och kontext som informationen hämtas inom och det betyder färdigheter som inte stöds av filtrering. Sociala och politiska konsekvenser av lagstiftningar som reglerar de samhälleliga informationsflödena saknas, menar författarna vilka också skriver om det motstånd som funnits mot filtrering av Internetbaserat innehåll hos den amerikanska bibliotekariekåren. Av detta skäl motsatte sig ALA de krav som CIPA ställde. I Information technology and libraries beskriver skribenterna att 11 miljoner amerikaner beräknas vara beroende av biblioteken för att nå Internetbaserad information. Detta är ett av skälen som anges för varför man är angelägen att erbjuda bred tillgång och därmed tvekar att filtrera. Konsekvenserna för de bibliotek som inte följer CIPA blir ekonomiska eftersom offentliga bidrag uteblir.

Filtrering och övervakning av Internetbaserad information sker ofta utifrån godtycke och det som författarna påpekar saknas djupare analyser av samhälleliga konsekvenser.

Inga kommentarer: