tisdag 18 maj 2010

Bryt ner barnkonventionens artiklar till implementerbara delar till förmån för barnens cybervärd & behov

Mänskliga rättigheter och framförallt barnkonventionen är viktiga delar av informationsdiskursen. Men i FNs dokument för "barns bästa" tycks fortfarande ett djupare engagemang kring nätliv saknas.

Å ena sidan krävs en sammanhållen teoribildning kring vad barnkonventionen som helhet skall och bör betyda för barns nätliv. Å andra sidan bör vi diskutera hur våra uppdrag på olika nivåer måste förändras i relation till barnkonventionen som styrande dokument, när en signifikant del av gruppen barn i samhället fått sin verklighet dramatiskt förändrad.

Wilson & McAloney pekar dock på de många aktörer som upprätthåller nätets former och avsaknaden av en samlad byråkrati med ansvar att implementera och förändra.

Detta hindrar dem dock inte från att peka på risker och problem som unga - i konflikt med barnkonventionen - ställs inför på nätet. De diskuterar även hur viktiga de ökande möjligheterna är för barnen. Tyvärr har deras välskrivna artikel en slagsida mot risk och problemområdet. Det handlar mycket om att skydda barn i cyberrymden såväl som IRL (Ibid.). Samtidigt som detta framhålls bör nätforskare vara noga med att fylla den andra vågskålen: empowermentmöjligheter.

Att beskriva barn i termer av offer och i behov av skydd kan vara nödvändigt. Men att fastna i denna typ av resonemang leder till att barnkonventionen som praktfullt och krävande dokument avpolitiseras och reduceras till en radda frågor om just de äldres skyldigheter att vaka över yngre.

Barnen som aktiva individer i samhället med rättigheter att skriva, tala och sprida budskap är andra delen av dokumentet och på denna punkt är behoven av välformulerade uppdaterade riktlinjer till t ex kommunerna av nöden.

Det vore naturligt att varje arbetsplats, styrgrupp eller institution som arbetar med barn tar ansvar för att bryta ner barnkonventionens mål till enheter som kan appliceras och följas upp i fråga om ungas nätdeltagande. Om detta gjordes kunde vi snabbare få en reell IT-implementering i skola och biblioteksväsende. Vi skulle troligen även kunna se förändringar i den digitala klyftans konsekvenser. Med en barnkonvention som följs av vuxna i barns skol och fritidsaktiviteter hade socialgrupp, genus och etnicitet kunnat minska påverkan på It-literacy, IT-glädje och tekniktillgång.

Inga kommentarer: