söndag 31 januari 2010

Kvalitativ medieanalys med relevans för dagens unga

Som programassistent gör jag instuderingsfrågor till kurs om socialisation, kvinnligt och manligt. Ett avsnitt behandlar media och boken Våp, bitchor och moderliga män står på litteraturlistan. Liliequist, etnolog, undersöker såpoperors funktion för konstruktionen av genus. Hennes beskrivning av serierna som erbjudandes ett bricolage av olika personligheter och förlopp ger andra ingångar i dag då nätsamhället förändrat villkor och möjligheter. Unga nätanvändares mediautsikt och de olika karaktärer man väljer att identifiera sig med får andra konsekvenser än de mindre komplicerade linjer som Liliequist tecknar mellan interaktion, mönster, samhället och de TV-tittande individerna. I dag är det relevant att fråga hur många fler tillgängliga roller, vilka förvisso också interagerar med upplevelser av sändar-mottagar-kulturen, som skapas och uttrycks. Och vilken "makt" finns inneboende i möjligheterna? Är det mest en chimär eftersom många snarlika roller och normer inte motsvarar mångfald trots uppfattade valmöjligheter?

Liliequist identifierar den centrala plats som såpopera-samtal har i olika grupper. Hur skulle en liknande analys se ut i dag? Olika community- samtal bland unga bör vara vanligare och det ger andra möjligheter för att skapa gemenskap och gruppkänsla. Vilka är nu de olika karaktärer man använder för att förstå, förklara och bearbeta egna livsupplevelser? Och om såpoperor och skvallerpress erbjöd en gemensam referensram att sluta upp kring under 90-talet, vad innebär då de stora skillnader mellan olika generationers mediakonsumtion och interaktion i dag?

Kan ett större utbud av karaktärer och kulturyttringar bryta fostrandet av "relationsarbetare" och därmed (mer) statiska könsförståelser till förmån för en större självständighet? På den kvinnligt kodade arenan är omvårdnad och ansvarstagande för relationer och välbefinnande påtaglig och detta grundläggs i såpornas värld liksom i arbetsliv och hemmaliv, menar författaren. Med ett större utbud behöver inte en rikedom av olika genus-valmöjligheter uppstå. Snarare ser vi hur välbesökta platser på nätet spinner vidare på redan befintligt könssystem. Dock är mediautbudet större och mer varierat. Huruvida de alternativa bilderna är tillräckligt lättåtkomliga för att erbjuda unga nya referenspunkter återstår att se. Generationsklyftorna ger mer lättanalyserade utslag redan nu. Om mainstream media utgör ett sammanhållande socialiserande kitt av något slag bör förståelsen mellan olika grupper nu bli mindre eftersom de alternativa kulturerna är mer lättåtkomliga. Men ungdom har ju alltid betytt problem och icke-accepterade beteenden, även utan svårbegripliga nätkulturer.

Frågorna är många och vilka svar vi lutar oss mot beror på hoppfullhet kontra cynism, inblick kontra fördomar.

Inga kommentarer: